سرقت بیش از 33 ملیون افغانی از باختربانک در غور

مقامات در ولایت غور میگویند که پولیس تمامی کارمندان این بانک به شمول آمر ولایتی انرا به اتهام دست داشتن در این سرقت بزرگ بازداشت کرده است. به گفته عبدالحی خطیبی سخنگوی ولایت غور، مبلغ 25 ملیون افغانی و 140 هزار دالر امریکائی از این بانک به سرقت برده شده است. هرچند تا کنون مشخص…