صلح با طلبان؛ خیال است و محال است و جنون

صلح چیست؟ صلح یعنی آشتی، گذشت، حل یک اختلاف به موافقت دو جانب  یا بهتر بگوئیم صلح به معنی آشتی دادن دو فرد یا افرادی که قبلن با هم مشکلی نداشتند ولی نظر به دلایلی بین شان اختلاف بوجود آمده باشد. Advertisements