افغانستان، دومین کشور خطرناک برای خبرنگاران

20170119_112821مسئولین نهادهای حمایت کننده ی خبرنگاران از افزایش روز افزون خشونت ها علیه خبرنگاران در افغانستان اظهار نگرانی میکنند.  به گزارش کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان، سـال ۲۰۱۶ خونیـن تریـن سـال بـرای خربنـگاران در تاریـخ رسـانه هـای افغانسـتان بشـار میایـد کـه در آن ۱۰۱ مـورد خشونت شـامل قتـل، لـت و کـوب، تهدیـد، تحقیـر و مجروحیـت خبرنگاران توسـط این کمیتـه ثبـت گردیـده اسـت.

همایون نظری مسئول کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان در زون غرب در نشست مشترک با سخنگوی والی هرات  گزارش شش ماه دوم سال 2016 میلادی را به رسانه ها ارانه نمود.

نظری به نقل از این گزارش گفت که دریـن سـال ۱۳ نفـر خبرنگار بقتـل رسـیده و ۸۸ مـورد خشـونت صـورت گرفتـه اسـت. به گفته نظری » بیشترین واقعات خشونت های ثبت شده علیه خبرنگاران  در سال 2016 میلادی از سوی مقامات حکومتی صورت گرفته است.

اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید که اخیرن به دستور رئیس جمهور کشور کمیته امنیت و مصئونیت خبرنگاران را در اکثر ولایات کشور تاسیس گردیده است که هدف اصلی این کمیته تامین امنیت جان خبرنگاران میباشد. وی میگوید که این کمیته از حقوق همه خبرنگاران دفاع میکند و هرگاه خشونتی علیه این قشر از سوی مقامات و منسوبین دولتی صورت بگیرد، با جدیت از سوی نهاد های عدلی و قضائی کشور پیگیری خواهد شد. سخنگوی والی هرات از خبرنگاران خواست تا هرگاه مورد خشونت از جانب مسئولین دولتی قرار میگیرند اقامه دعوا نمایند تا به دوسیه شان از مجرا قانونی رسیدگی صورت گیرد.

20170119_112835

در گزارش نیمه دوم سال 2016 میلادی که از سوی کمیتع مصئونیت خبرنگاران افغان منتشر شدذه آمده است که در ایـن سـال نـه تنهـا از نـگاه کیفـی خشـونت هـا سـنگین تـر شـده بلکـه آمـار قضایـای خشـونت شـاهد افزایــش ۳۸ در صــدی نســبت بــه ســال ۲۰۱۵ میباشــد که در مجمــوع ۷۳ قضیــه تهدیــد و خشــونت در کمیتـه ثبـت گردیـد.  در کنـار ۱۳ مـورد قتـل، ۳۰ مـورد لـت و کـوب، ۳۵ مـورد تهدیـد، ۶ مـورد مجروحیـت و ۱۷ مـورد توهیـن، تحقیـر و بدرفتـاری نیز صـورت گرفتـه اسـت.

در سـال ۲۰۱۶ مسـولین حکومتـی مسـولیت ۵۰ ٪قضایـای خشـونت علیـه خبرنگاران را بعهـده داشـته، طالبـان مسـولیت ۲۰ ٪ و افـراد ناشـناس مسـولیت ۱۴ ٪ قضیه خشـونت را بعهـده دارنـد.

در سال 2016 بیشـرین قضایـای خشـونت و تهدیـد در زون کابـل کـه متشـکل از کابـل و ولایات شمال آن میباشـد، رخ داده اسـت.

افزایـش کشـتار خبرنگاران افغانسـتان را بـه یکـی از خطرناکترـن کشـور هـا بـرای کار خبرنگاری تبدیـل نمـوده اسـت. چنانچـه نهـاد گزارشـگران بـدون مـرز گـزارش داده اسـت، که افغانسـتان در سـال ۲۰۱۶ دومیـن کشـور خطرنــاک بــرای خبرنگاران در سطح جهان بحســاب میایــد.

در شـش مـاه دوم سـال ۲۰۱۶ در مجمـوع ۴۷ قضیـه تهدیـد، خشـونت و قتـل خبرنگاران بوقـوع پیوسـته اسـت. دریـن شـش مـاه ۳ مـورد قتـل، ۱۴ مـورد لـت و کـوب، ۱۵ مـورد تهدیـد، ۳ مـورد مجروحیـت و ۱۲ مـورد بدرفتـاری و توهیـن صـورت گرفتـه اسـت. ایـن آمـار افزایـش ۳۸ در صـدی را نسـبت بـه شـش مـاه دوم سـال ۲۰۱۵ کـه در آن ۳۴ قضیـه ثبـت گردیـده بـود، نشـان میدهـد.

در شـش مـاه دوم سـال ۲۰۱۶ ،افـراد متعلـق بـه حکومـت مسـولیت بیشـرین میـزان خشـونت و تهدیـد را علیـه خبرنگاران یعنـی ۶۴ ٪ را بعهـده دارنـد. طالبـان در رده دوم قـرار گرفتـه و مسـولیت ۱۵ ٪خشـونت هـا را بعهـده دارنـد. افـراد ناشـناس مسولیت۱۱٪ خشـونت هـا را بعهـده داشـته، زورمنـدان محلـی مسـولیت ۶ ٪ را بعهـده داشـته و مسـوالن رسـانه هـا نیز مسـولیت ۴ ٪ را بعهـده دارنـد.

دریـن مـدت، بیشـرین خشـونت هـا در زون غربـی کشـور رخ داده اسـت.

افزایـش تهدیـدات و حمـات علیـه خبرنگاران و رسـانه هـا توسـط طالبـان نـه تنهـا ماهیـت تهدیـد را تغییر داده بلکـه بـا عـث خودسانسـوری گسـترده در میـان خبرنگاران در مناطـق نـا امـن شـده اسـت. طالبـان در پهلـوی تهدیـد هـا تـلاش میکنند تـا مـواد نشراتی رسـانه هـا را در ولایات نـا امـن در کنترول خود داشته باشند.

طالبـان بـا اسـتفاده از وسـایل و شـیوه هـای متنـوع بالخصـوص تهدیـد هـا میخواهنـد تـا رسـانه هـای محلـی یکتعـداد موضوعـات را همچـون اعلانات نیـرو هـای امنیتـی، اعلانات صلـح، موسـیقی، صـدای خانـم هـا، و در بعضـی حـاالت برنامـه هـای تفریحـی بـه نـشر نرسـانند.

آخریـن نمونـه ایـن تـلاش هـا در ولایات لوگـر، غزنـی، وردک، پکتیـا و پکتیـکا دیـده شـده اسـت. طالبــان همچنان بــا اســتفاده از تهدیــد کوشش دارند که از طریق رسانه های محلی اخبار مربوط به خود را نیز نشر کنند.

گستـرش تهدیـد هـا علیـه خبرنگاران و رسـانه هـا تهدیـد جـدی بـرای بقـای آزادی بیـان و آزادی رسـانه هـا کــه بزرگرتیــن دســتاورد افغانســتان در ۱۵ ســال گذشــته میباشــد، ایجــاد نموده اســت.

سـال ۲۰۱۶ شـاهد یکتعـداد اقدامـات مثبـت از جانـب حکومـت افغانسـتان مبنـی بـر بهبـود مصونیـت و امنیـت خبرنگاران بـوده اسـت. از آن جملـه میتـوان تدویـن طرزالعمـل امنیـت و مصونیـت خربنـگاران را توسـط شـورای امنیـت نـام بـرد کـه باسـاس ایـن طرزالعمـل کمیتـه مشـرک از منسـوبین بلنـد رتبـه امنیتـی و نمایندگان خبرنگاراندر کابــل و دیگر ولایات افغانستان بــه هــدف تامیــن مصونیــت خبرنگاران ایجــاد میشــود. امــا ایــن طرزالعمــل زمانــی میتوانــد در قســمت بهبــود مصونیــت خربنــگاران موثر واقع شود کــه بصــورت جــدی و همــه جانبــه تطبیــق گــردد.

جهت دریافت متن کامل گزارش شش ماهه کمیته مصئونیت خبرنگاران افغان روی این لینک کلیک کنید.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s